090-205-0101 -

Tài liệu giới thiệu công nghệ và hệ thống âm thanh hội thảo

STT Tên File Loại file Tải về 1 Giới thiệu công nghệ Revoluto Slide giới thiệu .pdf 2 Hệ thống microphone hội thảo hữu tuyến MCS-D 200 Slide mô tả hệ thống .pdf 3 Hệ thống microphone hội thảo hữu tuyến ORBIS Slide mô tả hệ thống .pdf 4 Hệ thống microphone hội thảo vô tuyến QUINTA.pdf Slide mô tả hệ thống .pdf

Tài liệu kỹ thuật công nghệ và thiết bị

STT Tên File Loại file Tải về 1 Hướng dẫn lắp đặt microphone Slide hướng dẫn .pdf 2 Micro lắp sát mặt bàn Classis-BM Slide hướng dẫn .pdf

Firmware và phần mềm

STT Tên File Loại file Tải về 1 Steno-S 4 Demo Phần mềm demo .zip 2 Quinta System update 04-2017 Firmware .zip 3 MCS-D200_V00.71_e Firmware .zip